Česky English Deutsch

Studijní obory

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci zabezpečuje zejména pregraduální přípravu učitelů základních a středních škol pro výuku předmětů opírajících se o vzdělávací obory Výchova k občanství na 2. stupni základních škol, Občanský a společenskovědní základ v gymnáziích, Společenskovědní vzdělávání, Občanský vzdělávací základ na středních odborných školách a také Historie na základních, středních školách a gymnáziích.
Studium je strukturováno do dvou stupňů - tříleté bakalářské studium specializace v pedagogice a dvouleté navazující studium učitelství pro střední školy.


Společenské vědy

Bakalářské studium - prezenční forma

Bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je koncipováno pro zájemce o studium společenských věd (zejména filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, socio-kulturní antropologie, ekonomie, historie, sociologie a práva) v kombinaci s dalším oborem bakalářského studia.

Studijní program: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (7507R030 - maior, minor) | >>

Navazující magisterské studium - dvouletá prezenční forma

Navazující magisterské studium studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazuje na bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Struktura povinně volitelných a volitelných předmětů navazujícího magisterského studia studijního oboru umožňuje studentům, kteří absolvovali jiný společenskovědní bakalářský program, aby si potřebné znalosti z disciplín, jež jsou potřebné pro učitelství základů společenských věd a občanské výchovy, doplnili.
Navazující magisterské studium je koncipováno primárně pro zájemce o učitelství společenskovědních předmětů, přičemž v obsahu studia jsou akcentovány zejména filozofie, antropologie, politologie, mezinárodní vztahy, ekonomie, historie, sociologie a právo. Studium je nutné kombinovat s dalším oborem navazujícího magisterského studia.

Studijní program: Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol (7504T275 - maior, minor) | >>


Bakalářské studium - kombinovaná forma

Bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je koncipováno pro zájemce o studium společenských věd (zejména filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, socio-kulturní antropologie, ekonomie, historie, sociologie a práva) v kombinaci s dalším oborem bakalářského studia.

Studijní program: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (7507R030 - maior, minor) | >>

Navazující magisterské studium - dvouletá kombinovaná forma

Navazující magisterské studium studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazuje na bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Struktura povinně volitelných a volitelných předmětů navazujícího magisterského studia studijního oboru umožňuje studentům, kteří absolvovali jiný společenskovědní bakalářský program, aby si potřebné znalosti z disciplín, jež jsou potřebné pro učitelství základů společenských věd a občanské výchovy, doplnili.
Navazující magisterské studium je koncipováno primárně pro zájemce o učitelství společenskovědních předmětů, přičemž v obsahu studia jsou akcentovány zejména filozofie, antropologie, politologie, mezinárodní vztahy, ekonomie, historie, sociologie a právo. Studium je nutné kombinovat s dalším oborem navazujícího magisterského studia.

Studijní program: Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol (7504T275 - maior, minor) | >>Historie

Bakalářské studium

Bakalářské studium studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání je koncipováno pro zájemce o studium historie v kombinaci s dalším oborem bakalářského studia. Absolvent získá znalosti z historických věd, které může uplatnit jako odborný pracovník muzeí, archivů, knihoven, vzdělávacích institucí, případně jako asistent učitele na základních a středních školách. Předpokladem je, že absolvent bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol.

Studijní program: Historie se zaměřením na vzdělávání (7507R097 - maior, minor) | >>

Navazující magisterské studium - dvouletá prezenční forma

Navazující magisterské studium studijního oboru Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazuje na bakalářské studium studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání. Absolvent získá odborné i praktické vědomosti a dovednosti z historických a pedagogických věd, které může uplatnit jako učitel dějepisu na SŠ a 2. stupni ZŠ, popř. jako odborný pracovník muzeí, ústavů, archivů, knihoven a jiných vzdělávacích a vědeckých institucí. Studium je nutné kombinovat s dalším oborem navazujícího magisterského studia.

Studijní program: Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol (7504T317 - maior, minor) | >>
Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci garantuje studium k rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst (1) písm. a) Vyhlášky MŠMT CR č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníku, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníku, ve znění pozdějších předpisů ve studijních oborech:

 • Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň základních škol
 • Dvouleté studium, kombinovaná forma, které je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ nebo 2. stupně ZŠ - bez aprobace pro výuku občanské výchovy a základů společenských věd nebo pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů, kteří současně studují v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.

 • Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro střední školy
 • Jednoleté studium v kombinované formě, které je určeno pro plně kvalifikované učitele občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol.

  Aktuální informace k rozšiřujícímu studiu rovněž poskytuje Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP. Seznam otevíraných kombinací studijních oborů pro každý akademický rok bývá rovněž zveřejněn v Učitelských novinách.  Studium k prohloubení odborné kvalifikace

  Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci garantuje studium k prohlubování odborné kvalifikace - průběžné vzdělávání - v souladu s ustanovením § 10 Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů v těchto monotematických kurzech:

 • Moderní československé a české dějiny 1918-1992
 • Studium v rozsahu 20 hodin, jehož hlavním cílem je rozšíření kompetencí a znalostí v oblasti moderních československých a českých dějin 20. století v mezinárodním kontextu za účelem zkvalitnění výuky společenskovědních předmětů na středních a základních školách.

 • Dějiny státní správy a samosprávy od roku 1848
 • Studium v rozsahu 12 hodin, jehož hlavním cílem je rozšíření kompetencí a znalostí týkajících se vývoje a fungování státní správy a samosprávy v českých zemích, Československu a ČR od roku 1848 po současnost za účelem zkvalitnění výuky společenskovědních předmětů na středních a základních školách.

 • Etická výchova pro učitele na 2. stupni základních škol a na středních školách
 • Studium v rozsahu 20 hodin (8 hodin prezenční výuka a 12 hodin on-line a of-line aktivity), které je určeno pro plně kvalifikované učitele předmětů občanská výchova, občanská nauka, základy společenských věd, dějepis, český jazyk a literatura na 2. stupni základních škol a na středních školách.

  Státní závěrečné zkoušky

  OKRUHY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  Navazující magisterské studium
  Bakalářské studium
  Státní rigorózní zkouška
  Rozšiřující studium v rámci programů celoživotního vzdělávání

  Diplomové práce a bakalářské práce

  VYPSANÁ TÉMATA DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ v akademickém roce 2022/2023


  Závěrečné práce

  VYPSANÁ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ v akademickém roce 2022/2023


  Seznamy diplomových a závěrečných prací za léta 1990-2014 včetně tématických okruhů ke zkouškám z předmětů vyučovaných na Katedře společenských věd PdF UP v Olomouci (včetně rozšiřujícího studia) jsou k dispozici v sekci DOKUMENTY