Česky English Deutsch

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Mezinárodní aktivity Katedry společenských věd PdF UP úzce korespondují s jejím zaměřením na výchovu k demokratickému občanství a evropanství. Katedra od svého vzniku v roce 1991 navázala četné bilaterální kontakty se zahraničními institucemi a univerzitami, na jejichž základě se rozvíjí vědecká a pro katedru zvláště významná pedagogická spolupráce - stáže studentů a pracovníků katedry či kooperace při realizaci vědecko-výzkumných projektů, vzájemná výměna zkušeností, spolupráce při pořádání konferencí a sympozií apod.


Quatronacionální sympozia

K nejvýznamnějším zahraničním aktivitám Katedry společenských věd PdF UP patří quatronacionální sympózia, která jsou pořádána každý rok na podzim. Jejich počátek sahá do roku 1996, kdy se v Kamieniu Śląskiem (Polsko) uskutečnilo první setkání odborníků a vysokoškolských pedagogů z České republiky, Polska a SRN (trinacionální sympozium). Posléze se do této trojstranné vědecko-pedagogické spolupráce aktivně zapojila také univerzita v maďarské Pécsi (quatronacionální sympozia). Výstupem z každého sympozia je sborník příspěvků, souhrné výsledky setkávání let 1996-2001 pak byly uveřejněny ve sborníku nazvaném Trinacionální sympozium (Češi - Němci - Poláci), Český pohled, který vyšel v roce 2002.
Udělení čestného doktorátu

V listopadu roku 2007 udělila univerzita v Pécsi (Pécsi Tudományegyetem - Universitas Quinqueecclesiensis) zakládajícímu členu katedry společenských věd a emeritnímu děkanovi Pedagogické fakulty UP prof. PhDr. Františku Mezihorákovi, CSc. vědecký titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.).


Spolupráce s organizací STIFTUNG HAUS der Action 365

Již téměř dvacetiletá úzká spolupráce (od roku 1998) je realizována s nevládní organizací STIFTUNG HAUS der Action 365 ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN). Studenti katedry společenských věd zde mají možnost každoročně (obvykle červen) absolvovat dvoutýdenní letní školu německé kultury, společenského systému a jazyka.

Bližší informace o nadaci Stiftung Haus der
Action 365 a jejich aktivitách jsou k dispozici na
internetových stránkách www.action365.de


Odkazy na zahraniční univerzity a pracoviště, s nimiž Katedra společenských věd PdF UP spolupracuje.

Uniwersytet Opolski,
Opole, Polsko www.uni.opole.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Krakov, Polsko www.up.krakow.pl
Pädagogische Hochschule Heidelberg,
Heidelberg, SRN www.ph-heidelberg.de
Julius-Maximilians Universität Würzburg,
Würzburg, SRN www.uni-wuerzburg.de
Daugavpils Universitate,
Daugavpils, Lotyšsko www.du.lv
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas, Španělsko www.ulpgc.es
Pécsi Tudományegyetem (University of Pécs),
Pécs (Pětikostelí), Maďarsko www.pte.hu
Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale",
Neapol, Itálie www.unior.it
Univerzita Komenského v Bratislave,
Bratislava, Slovenská republika www.uniba.sk